LYRICSSplit 7 inch with Days of Desolation

1. Le resina en la alma
El silencio ominoso triunfa sobre gritos asesinos,
Alma viscosa sofocada por la negra niebla,
Le resina pegajosa plagó la mente pecadora.
La impasibilidad clama venganza en mí.

Preklad

1. Smola na duši

Zlovestné ticho prebíja vražedné výkriky,
Slizkú dušu udusila čierna hmla,
hriešnu myseľ zamorila lepkavá smola,
bezcitnosť vo mne po pomste volá.

Translation 


1. Tar on the soul
Fateful silence overcomes murderous cries,
slimy soul was choked by black fog,
sinful mind infested with sticky tar,
my callousness is asking for vengeance.
 

 2. Los vínculos baratos
Los vínculos anteriores y válidos desaparecen como polvo,
los presentes quedan pegados por el barro del odio mísero ,
La falsedad amarga sangrando de nuestras bocas silentes,
Los gestos vacíos y las palabras exánimes,
de los que nadie se interesa de verdad.

 Preklad


2. Lacné putá
Zapadnuté prachom naše predošlé, cenné putá,
Tie súčasné zlepené bahnom úbohej nenávisti,
trpká faloš vytekajúca z našich nemých úst,
prázdne gestá a bezduché slová, o ktoré v skutečnosti nikto nestojí.

Translation 

2. Cheap relationships
Our previous precious relationships obscured by dust,
The present ones sticked with sludge of feeble hate,
Bitter deceit flowing out of our dumb mouths,
Empty gesturse and shallow words no one really cares about.
 
3. Zjazvené srdce
Sivý popol nevraživosti usadený na dne duše,
jazvy na srdci zlepené kvapkami vriaceho vosku,
opojená ortuťou z Vašej horkej krvi,
som bezmocne ticho, moje vnútro sa proti Vám búri.
Kričím, opojená ortuťou z Vašej horkej krvi.

Translation 

3. Scarry heart
Ash-grey ashes of spite set at the bottom of my soul,
Stigmas on the heart patched up by the drops of boiling wax,
intoxicated by the quicksilver from your bitter blood,
I am helplessly silent, but deep inside I am revolting against you,
I am screaming intoxicated by the quicksilver from your bitter blood.4. Jed ako liek, liek ako droga
Deň čo deň pokojne privierať oči s lahodným pocitom po požití legálnej drogy,
odsudzovať narkomanov,
pritom stupídne konzumovať farmaceutické hovná pod názvom lieky,
odsudzovať sebevrahov,
pritom seba samých zabíjať a hniť ako mŕtve ryby na hladine bezodnej rieky.

Translation 
 
4. Poison as medicine, medicine as drug
Day by day tranquilly blink your eyes with the beautiful feeling after taking a legal drug,
condemn addicts,
nevertheless stupidly consuming pharmaceutical shit under the name medicine,
condemn selfmurderers,
nevertheless self-murdering and putrefying like a dead fish on the surface of a bottomless river.


5. La soberbia de iglesia
Ideas tronchas y distorsionadas por la violencia sobre la vida,
y la deformación psíquica de un inocente mundo infantil por tu deseo
de pedofilia inmanejable al abusar de un niño.
Predicas agua, tomas vino. Jodete!


5. Glory of the Church
Crippled and by violation distorted ideas about life,
and the psychical deformation of an infantile and taintless world
because of your uncontrolled paedophiliac taste to abuse a child.
The pot calling the kettle black. Die!

5. Pýcha cirkvi
Zmrzačené a násilím skreslené predstavy o živote a
psychická deformácia detského a čistého sveta kvôli
tvojej neovládateľnej, pedofilnej chuti zneužiť dieťa.
Vodu kážeš, víno piješ. Zdochni!
 

 
Split tape with Mindfuck

Koža a maso
Strach zo smrti, tlkot srdca.
Bezcitný kat, krvavý sudca, bezcitný kat.
Vyhasnutý život v kaluži krvi chladne,
Nože sa brúsia, ďalšia živá duša padne.

Vrah 
Myseľ opája strach,
myšlienky sťa masový vrah.
Dušu kŕmim kusmi mäsa, krv tečie, srdce plesá.
Kusy mäsa, srdce plesá.
¿Dónde está tu Dios?
¿Dónde está?
La gente sin casa,
la gente tiene hambre,
la gente muere
y tú siempre crees en tu Dios.
Hambre, pobreza, enfermedad, muerte.
¿Dónde está tu Dios?
Hambre, pobreza, enfermedad, muerte.

Preklad
Kde je tvoj Boh?
Tak kde je?
Ľudia bez domovu,
ľudia, ktorí majú hlad,
ľudia, ktorí umierajú
a ty stále veríš v svojho Boha.
Hlad, chudoba, choroba, smrť.
Tak kde je tvoj Boh?
Hlad, chudoba, choroba, smrť.

Halucinácia
Halucinácia je chemicky vytvorená ilúzia
produkovaná fantáziou nadreality
žiadúca umelou cestou oklamať mozog.

Vrelá krv
Kruté slová v záchvate zúrivosti,
nezmyselné spory z vnútornej nespokojnosti,
odsúdení k večnej nevraživosti.
Vrelá krv v žilách mi prúdi,
Nenávidím svet, nenávidím ľudí.
   
Alma gemela
Disgusto, hastío, falsedad, odio, envidia e ira.
Alma gemela, tabla de salvación.
Se nos tragó la agonía devastadora.
 
Preklad
Spriaznená duša
Znechutenie, odpor, klamstvo, nenávisť, závisť a hnev.
Spriaznená duša, pomocná ruka,
pohltila nás ničivá muka.

Pokrstení
Zmyť osobný i dedičný hriech,
zmierniť trest za poškvrnenie duše,
odpustiť bezbožné a nemravné činy,
získať svatosť a odpustenie.
Druhý miesto teba cirkvi sľub zloží,
pre niekoho spása, pre nás trest Boží.

Esperar a la muerte
Trabajo - voluntaria sala de espera para la muerte.

Preklad
Čakanie na smrť
Práca - dobrovoľná čakáreň na smrť.

En el barro de la sociedad
Ahogándose en barro de oscuridad tenemos esperanza.
Esperando en la incentidumbre de la sombra ardiente del vacío.

Preklad

V bahne spoločnosti
Topiac sa v bahne temnoty veríme v nádej.
V žeravom tieni čakáme úboho ďalej.

Krkavčia matka
Zmodralé telo, cez oči šatka,
potravou zvratky, popálená duša.
Krkavčia matka.
Zlomené srdce, ničivá temnota,
vzala im zmysel života.


Vyhostení z raja
Ilúzia o slobode mení sa v prach.
Peklo na zemi, vyhostenie z raja.
Lacná práca, vysoké zisky.
Blahobyt len pre vyvolených.
Ilúzia o slobode mení sa v prach.
*Lyric by Alex - exvocals

Lyrics written by Ľuba


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára